Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-136 pn.„Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego)

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-136 pn.„Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie" aplikującego o dofinansowanie w ramach 4 Osi Priorytetowej „Infrastruktura Transportowa", Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski", Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski – ZIT" RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w oparciu o aktualne dokumenty programowe
i wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim:

1. Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
2. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
3. Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Przedmiotowy projekt znajduje się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kraków a jednostką realizującą Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Opis rozwiązań projektowych
Na odcinku od planowanej kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem do ul. M. Konopnickiej, nie zakłada się wykonywania wydzielonego ciągu rowerowego, a ruch rowerowy odbywał się będzie w ruchu ogólnym w ulicach Ludwinowskiej, Długosza, Krasickiego, Mitery.
W ciągu ulic Konopnickiej, Kamieńskiego oraz Wielickiej, w celu uporządkowania ruchu
pieszego i rowerowego zakłada się wykonanie niezależnych ciągów pieszych i rowerowych
oraz wspólnych ciągów pieszo-rowerowych.
Na dojeździe do rodna Matecznego założono wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej
szerokości 2,0 m. Na wlotach ulic do ronda Matecznego założono wykonanie w miejscu
istniejących przejść dla pieszych, połączonych przejazdów rowerowych z przejściami dla
pieszych. Lokalizacje oraz szerokości połączonych przejazdów rowerowych są wynikiem
długości istniejących peronów tramwajowych (nie ma możliwości ich skrócenia) oraz lokalizacją linii zatrzymań na wlotach ulic do ronda.
Istniejącą sygnalizację świetlną należy dostosować do planowanej ścieżki oraz przebudować w niezbędnym zakresie.
Przewidziano połączenie planowanej ścieżki rowerowej z istniejącą ścieżką biegnącą wzdłuż ul. Wadowickiej.
Wzdłuż ul. Kamieńskiego na odcinku od ronda Matecznego do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich założono wykonanie niezależnych ciągów pieszych i rowerowych.
Szerokości chodnika i ścieżki rowerowej przyjęto nie mniejsze niż 2,0 m. Na przejeździe
przez ul. Czyżówka założono wykonanie w ciągu chodnika i ścieżki rowerowej, powierzchni wyniesionej.
Na dalszym odcinku, od łącznicy Powstańców Śląskich - Kamieńskiego do ul. Swoszowickiej założono wykonanie kładki dla pieszych i rowerzystów nad jezdnią ul. Powstańców Śląskich oraz torami kolejowymi.
Na odcinku ul. Swoszowickiej ruch rowerowy odbywał się będzie w ruchu ogólnym.
W rejonie istniejącego placu o nawierzchni bitumicznej założono wykonanie ścieżki rowerowej za przystankiem autobusowym. Szerokość ścieżki założono nie mniejszą niż 2,0
m.
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Puszkarską do drogi serwisowej stanowiącej dojazd do stacji LPG założono wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości nie mniejszej niż
3 m. Na długości drogi serwisowej, z uwagi na brak dostępnego miejsca na wykonanie wydzielonego ciągu rowerowego założono wykonanie kontrapasa rowerowego o szerokości 1,5 m - do przejazdu dla samochodów pozostanie 2,5 m.
Na dalszym odcinku tj. od drogi dojazdowej do stacji paliw do skrzyżowania z ul. Walerego
Sławka założono wykonanie wydzielonych pieszych i rowerowych o szerokościach nie mniejszych niż 2,0 m.
Od ul. Walerego Sławka do schodów terenowych prowadzących do Pomnika Ofiar Nazizmu, z uwagi na szerokość działki drogowej, założono wykonanie wspólnego ciągu pieszorowerowego szerokości nie mniejszej niż 3,0 m.
Od schodów terenowych do skrzyżowania z ul. Nowosądecką założono wykonanie niezależnego ciągu pieszego i rowerowego o szerokościach nie mniejszych niż 2,0 m.
Na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną, należy ją dostosować do planowanych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.
Na włączeniach dróg nie wyposażonych w sygnalizację świetlną oraz zjazdów do ul. Kamieńskiego, należy wykonać w ciągu chodnika i ścieżki rowerowej powierzchnie wyniesione.
Planowany budżet projektu:
Szacunkowy koszt całkowity projektu: 18 052 463,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 18 044 963,00 PLN
Zakładana wartość dofinansowania z RPO WM 2014-2020: 12 475 279,31 PLN

Termin realizacji zlecenia:
Ostateczna wersja dokumentacji: 21 grudnia 2016r.
Wstępna wersja wniosku o dofinansowanie: 09 grudnia 2016r.

Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w dwóch częściach:
a) Pierwsza część w wysokości 40% wynagrodzenia po wydaniu Zamawiającemu dzieła przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie.
b) Druga część w wysokości 60% wynagrodzenia po otrzymaniu przez Zamawiającego oficjalnego potwierdzenia przyznania dofinansowania na realizację Projektu.
Zapłata za każdą część wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy którzy posiadają doświadczenie w sporządzeniu co najmniej 1 dokumentacji aplikacyjnych dla projektów
z zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej o wartości pow. 2 mln zł., udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców.

III. Kryteria oceny oferty

1. cena,
2. doświadczenie Wykonawcy – ilość sporządzonej dokumentacji aplikacyjnej
o dofinansowanie ze środków unijnych (tj. wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, studium wykonalności, analizy ruchu) dla projektu z zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej o wartości pow. 2 mln zł.
3. skuteczność Wykonawcy – ilość projektów o których mowa w pkt. 2, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych.

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1. cena – 70%,
2. doświadczenie Wykonawcy – ilość sporządzonej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów związanych z transportem publicznym o wartości pow. 2 mln zł – 15%.
3. skuteczność Wykonawcy – ilość projektów o których mowa w pkt. 2, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych – 15%.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska identyczną liczbę punktów, decydującym kryterium jest kryterium ceny.

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1. Cena:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 70 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 70 pkt
cena badanej oferty

2. Doświadczenie Wykonawcy:

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wersji tabelarycznej zestawienia sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów z zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej o wartości pow. 2 mln zł., ubiegających się
o dofinansowanie ze środków unijnych.
Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających ilość sporządzanych dokumentacji aplikacyjnych o których mowa w powyższym akapicie (przedstawienie referencji lub kopii umów z klientami lub kopii protokołów odbioru dokumentacji.)
Na podstawie analizy przedstawionych danych przez Wykonawcę w ofercie, 15 pkt otrzyma Wykonawca, który przedstawi największą liczbę sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych
z zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej.

Wykonawca, który przedstawi największą liczbę sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych
z zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej, otrzyma 15 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

ilość zrealizowanych dokumentacji aplikacyjnych z badanej oferty
C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt
najwyższa ilość zrealizowanych dokumentacji aplikacyjnych

3. Skuteczność Wykonawcy:

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wersji tabelarycznej zestawienia sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów z zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej, ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych, o wartości pow. 2 mln zł, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych.
Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających ilość sporządzanych dokumentacji aplikacyjnych o których mowa w powyższym akapicie (przedstawienie referencji od klienta potwierdzających otrzymanie dofinansowania dla projektów, dla których Wykonawca opracowywał dokumentację aplikacyjną).
Na podstawie analizy przedstawionych danych przez Wykonawcę w ofercie, 15 pkt otrzyma Wykonawca, który przedstawi największą liczbę sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych z zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej.
Wykonawca, który przedstawi największą liczbę sporządzonych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych z zakresu infrastruktury drogowo-rowerowej, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych, otrzyma 15 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

ilość zrealizowanych dokumentacji aplikacyjnych dla projektów
które uzyskały dofinansowanie z badanej oferty
C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt
najwyższa ilość zrealizowanych dokumentacji aplikacyjnych dla
projektów które uzyskały dofinansowanie

VI. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków)
w nieprzekraczalnym terminie do dn. 10 listopada 2016r.
W przypadku wysłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego a nie data nadania przesyłki.

VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod numerem telefonu 12 616 7321.

Załączniki:
Pobierz plik (327 - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla proj. ZIT 136 ścieżka r....pdf)327 - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla proj. ZIT 136 ścieżka r....pdf[327 - Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej]411 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum