Wycinka zieleni w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej w Krakowie.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Wycinka zieleni w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej w Krakowie”:

 

 1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest usunięcie drzew i krzewów (wg umowy § 1 pkt 1, 2.) oraz wywóz pozostałości po wykonaniu usunięcia o których mowa w ust. 2 Umowy.

Projekt przewiduje:

W ramach planowanej inwestycji planuje się: wycinkę drzew i krzewów oraz wywóz pozostałości z terenu działki 45 obr. 16 jedn. ewid. Podgórze (wg umowy § 1 pkt 1, 2.)   rosnących w pasie drogowym ul. Nowohuckiej w Krakowie.

Planowany budżet projektu:

kwota nie przekraczająca 30 000 Euro

Termin realizacji zlecenia:

Wycinka drzew i krzewów winna się odbyć do dnia 15-12-2016r.

Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odebraniu wykonanych praz przez  Zamawiającego prac, jeżeli spełniło ono warunki zamówienia, w terminie i warunkach określonych w umowie.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w wycince i wywozie zieleni (drzew i krzewów) wg decyzji załączonych do Umowy, które winny być udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 3 lat.

3. Kryteria oceny oferty

a. Cena

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

·         Cena  100 %

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

·         Cena

Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100% punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:

C = ............................. x 100 pkt

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14-11-2016 do godziny 15.30. ( z dopiskiem Tytuł+ JRP1)

W przypadku wysłania oferty droga pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.

7. Termin ostatecznej realizacji przedmiotu zamówienia

Do dnia 15-12-2016r. zakończenie ostateczne prac.

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

-  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż wskazane we wzorze umowy. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 71 51, 71 45, 71 50.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum