Przebudowa al. 29-Listopada

Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn "Przebudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km" w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pn. Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn "Przebudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km" w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest:

a)  opracowanie dokumentacji przetargowej w postaci: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), załączników do SIWZ: formularza oferty i wzorów oświadczeń, wzoru umowy (w postaci warunków szczególnych kontraktu FIDIC);

b)  przygotowanie propozycji ogłoszenia przekazywanego do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

c)  przygotowanie propozycji sprostowań ogłoszenia przekazywanego do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

d)  przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu projektów odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców do zapisów SIWZ (w zakresie proceduralnym dot. sformułowań zawartych w SIWZ i przepisach Pzp) - do 48h od momentu przesłania;

W zakresie merytorycznym (technicznym) odpowiada zespół merytoryczny ZIKiT;

e)  przygotowanie odpowiedzi na ewentualne odwołania kierowane do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Uczestnictwo na ewentualnych rozprawach przed KIO w zakresie zapisów SIWZ, udzielonych odpowiedzi lub treści ogłoszenia (sprostowań);

f)   rozstrzyganie sporów, wsparcie kancelaryjno – prawne oraz doradztwo w zakresie formalno-prawnym przygotowywanego przetargu.

Planowany budżet:

kwota nie przekraczająca 30 000 Euro

Termin realizacji zlecenia:

14 dni od dnia podpisania umowy w zakresie pktu 1 lit. a) i b). Pozostałe obowiązki umowne, o których mowa w pkt 1 lit. c), d) i e)  wykonawca jest zobowiązany wykonywać w terminach wskazanych przez Zamawiającego a uwarunkowanych procedurą zamówienia publicznego,

Informacje dotyczące ceny i warunków:

1. Oferent dostarczy wycenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT,

2. wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje ona cały zakres przedmiotu zamówienia,

3. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem Umowy rozbicie ceny na poszczególne punkty zakresu rzeczowego.

Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch częściach w sposób określony w umowie, po wydaniu Zamawiającemu kompletnego dzieła przez Wykonawcę, spełniającego warunki zamówienia oraz w terminie określonym w umowie.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w sporządzeniu co najmniej 1 dokumentacji (umów) tj. wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj zgodnie z warunkami FIDIC lub opracowanie w ramach obsługi prawnej dokumentacji przetargowej wraz z reprezentacją Zamawiającego przed KIO, udokumentowane załączonymi do oferty referencjami od Zleceniodawców z ostatnich 5 lat.

Kryteria oceny oferty

Cena

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Cena  100 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Cena

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

Cena minimalna

C = ---------------------------------- x 100 pkt

Cena badanej oferty

Termin i miejsce składania ofert

Oferty w wersji papierowej należy złożyć lub wysłać, na adres Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków; Dziennik Podawczy z dopiskiem : oferta na Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn "Przebudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km" w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22-08-2016 do godziny 15.30.

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.

7.Informacje na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

-  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż wskazane we wzorze umowy. Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod telefonem nr: 12 616 71 51, 12 616 71 45.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum