Budowa linii tramwajowej KST etap III

 

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Uprzejmie informujemy iż w odpowiedzi na ogłoszone zamówienie zostały złożone 2 oferty. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne.
Najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia złożyła firma PROGREG Sp. z.o.o

 

Zmiana treści ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu pt. „Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: „Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie” oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

    I.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) dla zadania „Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie” oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”, które przewidziane jest do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oraz ze środków gminy miejskiej Kraków będących w dyspozycji Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Zamówienie obejmuje także opracowanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” dla przedmiotowego zadnia – zgodnie z warunkami FIDIC. Opracowanie dokumentacji przetargowej w postaci: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), załączników do SIWZ miedzy innymi formularz oferty, wzory oświadczeń, wzór umowy (w postaci warunków szczególnych zgodnych z procedurami FIDIC).

Projekt przewiduje:

W ramach planowanej inwestycji planuje się :

Budowę północnego fragmentu linii szybkiego tramwaju na odcinku od osiedla Krowodrza Górka przez Prądnik Biały, ulicę Pachońskiego do Górki Narodowej.   Planowana długość torowiska wyniesie ok. 4,54 km, a długość jezdni ok. 4,97 km.

Szczegółowy zakres inwestycji zamieszczony jest w załączonym zakresie rzeczowym do opracowania programu funkcjonalno użytkowego.

Planowany budżet projektu:

Wartość netto nie przekraczająca 30 000 euro.

Termin realizacji zlecenia:

Ostateczna wersja dokumentacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

Sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:

Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wydaniu Zamawiającemu dokumentacji przez Wykonawcę, spełniającej warunki zamówienia, w terminie określonym w umowie.

 

II.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

W ramach przedmiotowego zamówienia, ofertę złożyć mogą Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednego opracowania programu funkcjonalno – użytkowego lub dokumentacji projektowej w tym koncepcji, którego zakres obejmował budowę lub przebudowę ulicy miejskiej wraz z budową lub przebudową torowiska tramwajowego, siecią trakcyjną, infrastrukturą techniczną, obiektami inżynieryjnymi i kubaturowymi tejże ulicy o długości co najmniej 1 km. Udokumentowanie doświadczenia Wykonawca przedstawi do oferty w formie referencji od Zleceniodawcy z ostatnich 3 lat. 

III.Kryteria oceny oferty

1.   cena,

  1. IV.Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1.   cena – 100%,

 

V.Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

1.Cena:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

           Cena minimalna

C = ---------------------------------- x 100 pkt

           Cena badanej oferty

VI.Termin i miejsce składania ofert

Oferty w wersji papierowej należy złożyć (lub wysłać), w siedzibie Zamawiającego (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 29 czerwca 2016 r. do godziny 15:30, z dopiskiem: „oferta na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie wraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.

 

VII.Informacje na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VIII.Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innych niż wskazane we wzorze umowy.

Wszelkie informacje w sprawie zamówienia są udzielane pod numerem telefonu:                 12 616 71 10.

 

Załączniki:

1.Zakres_rzeczowy_do_PFU

1.1.Koncepcja_wariant_pokonsultacyjny

1.2.Decyzja_DUS

1.3.Raport_osu

1.4.Inwentaryzacja_zieleni_zal_do_Decyzji_srodowiskowej

1.5.Warunki_wyk_i_odbioru_dokum.projekt

1.6.Wymagania_ogolne_WiORB

1.7.Wytyczne_wymagania_zalecenia

1.8.Wnioski_do_rozpatrzenia_na_etapie_dok._projekt

1.9.Wzory_wezwania_upomnienia_do_wydania_nieruchomosci

Istotne_postanowienia_umowy

 

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum