Ogłoszenie - konkurs na opracowanie wstępnego projektu logo

 

 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 ,email:  sekretariat@zikit.krakow.pl

 ZIKiT/R/0273/11/NZ/59256                                   Kraków, 26.09.2011 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Zamawiający – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza pierwszy etap konkursu ofert - dotyczący wyboru Wykonawcy do realizacji  zadania pn.:

Konkurs na opracowanie wstępnego projektu logo w pliku graficznym dla projektu „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie". Nr sprawy: 7/i/2011

Realizacja zadania będzie zlecona na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Warunki konkursu: Udział w konkursie mogą wziąć Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w zakresie opracowywania identyfikacji wizualnej, w tym logotypów. Projekt graficzny należy przesłać na adres: kkyc@zikit.krakow.pl oraz na adres: 

w formacie JPG. Termin nadsyłania prac: 17.10.2011r. godz. 15:30.

 Nagroda w konkursie: Autor, który prześle najlepszy projekt graficzny logotypu zostanie zaproszony do udziału w rokowaniach i w następnej kolejności do podpisania umowy na wykonanie logotypu zgodnie z wymogami Wykonawcy.

 Kryteria oceny nadesłanych projektów graficznych:
1)      Cena – waga 20%
2)      Najlepsze odzwierciedlenie idei projektu – 60%
3)      Szata graficzna – 20%

 Opis projektu:

Nazwa -  „Rozwój sytemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych w Krakowie.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozszerzenie sytemu Zarządzania Transportem Publicznym, w tym - Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (tablice na przystankach). Na krakowskich przystankach pojawi się około 200 tablic informujących o czasie w jaki nadjedzie tramwaj oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu. Poza elektronicznymi tablicami na przystankach w miejscach, w których obserwuje się największe natężenie ruchu pieszych, zostaną zamontowane tablice informacyjne o sieci komunikacyjnej miasta. Mają one wspomóc działania informacyjne na terenie Krakowa poprzez wyświetlanie danych na temat aktualnych utrudnień i zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

 Ponadto w ramach projektu przewidziano poszerzenie Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem oraz wzmocnienie kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego oraz nadzoru nad pasami komunikacji zbiorowej.

Realizacja Projektu umożliwi efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym oraz udostępni bogaty materiał analityczny do procesów planowania i projektowania rozwoju infrastruktury transportowej. Realizacja projektu zapewni użytkownikom dróg możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o warunkach ruchu.

Automatyczny system kontroli dostępu do strefy „B" i monitorowania pasów komunikacji miejskiej umożliwi pełniejszą kontrolę naruszania zakazów wjazdu przez pojazdy nieuprawnione i szybkiego karania ich posiadaczy, a tym samym podniesienie atrakcyjności Śródmieścia Krakowa, głównie okolic Rynku Głównego i Plant, poprzez wyeliminowanie ruchu pojazdów nieuprawnionych do wjazdu do strefy „B"

W projekcie przewidziano realizację 3 zadań:

1.    Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS)

2.    Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS), w tym budowa kanalizacji światłowodowej ;

3.    System kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasami komunikacji zbiorowej

Poprzez to działanie Gmina Miejska Kraków chce przyczynić się do stworzenia lepszych warunków dla ruchu pieszych, rowerzystów, komunikacji zbiorowej i ochrony zabytkowego centrum Krakowa przed konsekwencjami nadmiernej ilości zanieczyszczeń powietrza, hałasu i degradacji przestrzeni publicznej. Realizacja projektu będzie kolejnym krokiem we wprowadzeniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Krakowie. W latach 2005-2010 zrealizowano w ograniczonym zakresie geograficznym niektóre elementy tegoż systemu, a mianowicie:

UTCS – System obszarowego Sterowania Ruchem (Urban Traffic Control System) obejmujący swym zakresem 72 skrzyżowania w ścisłym Centrum i wzdłuż korytarza Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST);

TTSS – System Nadzoru Ruchu Tramwajowego (Tram Traffic Supervision system),
w tym – system priorytetu dla tramwajów w korytarzu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju obejmujący 196 pociągów tramwajowych;

PIS – System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (Passenger Information System) obejmujący 24 przystanki i 46 tablic przystankowych.

Wszystkie ww. systemy są zarządzane z Centrum Kierowania Ruchem ZIKIT.

Dodatkowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie: www.budujemy.krakow.pl

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:
strona www.zikit.krakow.pl – przetargi
NZ a/a

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf[regulamin konkursu]192 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum