Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia przy ul. Kierzkowskiego w Krakowie w formule „zaprojektuj i wybuduj"– znak sprawy: 3/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:18/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka, Krzywy Zaułek-znak sprawy: 18/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:18/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 28/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „ Przebudowa ul. Stróżeckiego w Krakowie".- znak sprawy 28/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 28/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia przy ul. Stoigniewa w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa - znak sprawy: 7/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/III/2019

Dotyczy postępowania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy ul. Ostroroga.- znak sprawy: 21/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 21/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/III/2019

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa ul. Łamanej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID. Zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Czajnej wraz z ulicami przyległymi" – znak sprawy: 20/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/III/2019

 

Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/I/2019

przetarg nieograniczony p.n.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie" - numer sprawy: 3/I/2019

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/I/2019

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 2/III/2019

Dotyczy postępowania przetargowego pn.:Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy - znak sprawy: 2/III/2019.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 2/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie wielowariantowej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy/budowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od bloku nr 2 oraz w pobliżu działki 660/8 obręb 29 Krowodrza – wykonanie chodników, oświetlenia i przekładek kolidującego uzbrojenia (możliwa zmiana przebiegu istniejącego układu drogowego)- sprawa znak: 9/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/III/2019

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie bloków nr 60 i 61 przy ul. Wawelskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia w ramach zadania nr ZDMK/T1.246/19 pn.: „Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla) w rejonie bloku 60" – znak sprawy: 15/III/2019

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/III/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia ul. Baryckiej dla zadania pn.: „Doświetlenie ulicy Baryckiej" - znak sprawy: 5/III/2019.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/III/2019.

   

Strona 8 z 73

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum