Wyniki przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/IX/2017

Dotyczy postępowania p.n.: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - numer sprawy: 6/IX/2017.

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" – znak sprawy: 7/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD na budowę nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi (wraz z rozbudową ulicy Generała Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka wraz z połączeniem projektowanej drogi z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na budowę drogi z ciągiem pieszo-rowerowym, łączącej ul. Fredry z projektowaną drogą równoległą do ul. Turowicza.Znak sprawy: 14/IX/2017


Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/IX/2017

   

Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

Więcej: Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

 

Przetarg nieograniczony 4/VIII/2017

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.)

Więcej: Przetarg nieograniczony 4/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2016

Dotyczy postępowania przetargowego: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy "Z" na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego. Znak sprawy: 5/XI/2016.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Cechowej w Krakowie na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej - numer sprawy: 2/VIII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Portowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego - numer sprawy: 20/VI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 20/VI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ulicy Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego" – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej - numer sprawy: 7/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/VIII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Gruszczyńskiego w Krakowie. Znak sprawy: 17/VII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/VII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ul. Iwaszki - opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji – numer sprawy: 10/VIII/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/VIII/2017

   

Strona 7 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum