Wyniki przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XI/2017

 Wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla zadania „ Rozbudowa ul. Igołomskiej – drogi krajowej nr 79 – etap II, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynowa) w km 339+359,57 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie. Znak sprawy: 1/XI/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 1/XI/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 4/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Pełnienie dozoru technicznego oraz dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia poprawnego działania instalacji elektrogazowej zasilającej Smoka Wawelskiego" - znak sprawy: 4/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 4/I/2018

 

Przetarg nieograniczony 7/XII/2017

: Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.).

Więcej: Przetarg nieograniczony 7/XII/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/XI/2017

przetarg nieograniczony p.n. Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana w formule ”zaprojektuj  i zbuduj” 

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/XI/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/I/2018

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne : Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul.Centralnej 53, ul. Za Torem 22 oraz os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie. Sprawa znak: 6/I/2018

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/I/2018

   

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 7/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego / Szerokie Łąki - znak sprawy: 7/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 7/I/2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki - znak sprawy: 1/I/2018

Więcej: Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/I/2018

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/XII/2017

Dotyczy postępowania p.n.: Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2018−2019 - numer sprawy 6/XII/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/XII/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P + B - numer sprawy: 4/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/IX/2017

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/IX/2017

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 1/IX/2017.

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/IX/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Znak sprawy: 5/IX/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj - numer sprawy: 5/IX/2017

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Znak sprawy: 5/IX/2017

   

Strona 2 z 45

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum