Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/VII/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach"

NZ.271.179.2019                                                                            Kraków, 10.09.2019 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach"– znak sprawy: 3/VII/2019.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.42-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
45.23.31.40-2 (Roboty drogowe)
Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.11.2019 roku

Wybrano: OFERTĘ NR 2
COLAS Polska Sp. z o. o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
cena ofertowa: 4.743.836,48 złotych brutto
wydłużony okres gwarancji: o 24 m-ce tj. do okresu 60 m-cy
Uzasadnienie wyboru:
Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największą ilość punktów w przedmiotowym postępowaniu.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Liczba otrzymanych ofert: 7 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 1 oferta odrzucona).
Kryteria oceny ofert:
1 kryterium - Cena brutto - 60% = 60,00 pkt
2 kryterium – wydłużony okres gwarancji – 40% = 40 pkt

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:
OFERTA NR 1
Firma Handlowo Usługowa WANTA Piotr Zębol
34-240 Jordanów
ul. Malejowska 90
OFERTA ODRZUCONA

OFERTA NR 2
COLAS Polska Sp. z o. o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
cena ofertowa: 60,00 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

OFERTA NR 3
PRODiM Oskar Niezabitowski
ul. Blokowa 14
31-752 Kraków
cena ofertowa: 58,69 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 98,69 pkt

OFERTA NR 4
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 14
30-798 Kraków
cena ofertowa: 44,23 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 84,23 pkt

OFERTA NR 5
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5A
52-200 Wrocław
cena ofertowa: 49,44 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 89,44 pkt

OFERTA NR 6
Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
cena ofertowa: 52,90 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 92,90 pkt

OFERTA NR 7
EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
cena ofertowa: 49,34 pkt
wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 89,34 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum