Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:17/VI/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica w Krakowie – znak sprawy: 17/VI/2019.

 _______________________________________________________________________________

Kraków, dnia 28.08.2019 roku

NZ.271.162.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.31.00-0 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)
45.23.33.00-2 (Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego)

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2020 r.

Wybrano ofertę nr 2

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.,
Wysoka, ul. Lipowa 5a,
52-200 Wrocław

Cena brutto: 4 155 747,73 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 84 miesiące

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

Konsorcjum firm: Lider: R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE Sp. z o.o., ul. Nad Strugą 7a, 31-411 Kraków
Partner: HAMER POLSKA Sp. z o.o., Sp.k. ul. Al. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

punktacja:
cena brutto: 44,66 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 84,66 pkt

Oferta nr 2

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

punktacja:
cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 3

Józef Paryl SAMBUD Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa

Oferta odrzucona

Oferta nr 4

KELLER – POLSKA Sp. z o.o., ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Oferta odrzucona

Oferta nr 5

REJON UTRZYMANIA I BUDOWY DRÓG Sp. z o.o., ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków

Oferta odrzucona

Oferta nr 6

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO ENERGOPOL Sp. z o.o.,
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków

Oferta odrzucona

Oferta nr 7

AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków

punktacja:
cena brutto: 53,77 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 93,77 pkt

Oferta nr 8

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE GACZOREK Sp. z o.o., ul. Podłącze 2,
30-218 Kraków

Oferta odrzucona

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 5 ofert.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%,
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum