Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:4/VII/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków. Znak sprawy: 4/VII/2019.

Kraków, dnia 20.08.2019 roku

NZ.271.165.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
50.32.41.00-3 (Usługi w zakresie konserwacji systemu)

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1
Gevas software – Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH
Nymphenburger Str. 14,
80335 Monachium, Niemcy

Cena brutto: 771.000,00 zł
Długość okresu gwarancji na dostarczony sprzęt oraz wprowadzone poprawki software'owe do
systemu sterowania ruchem: zaproponowany okres gwarancji 12 miesięcy

Obowiązek podatkowy spoczywa po stronie Zamawiającego.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Gevas software – Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH
Nymphenburger Str. 14,
80335 Monachium, Niemcy

Punktacja:
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość okresu gwarancji na dostarczony sprzęt oraz wprowadzone poprawki software'owe do systemu sterowania ruchem: 0,00 pkt
Łącznie: 60,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Długość okresu gwarancji na dostarczony sprzęt oraz wprowadzone poprawki software'owe do systemu sterowania ruchem: 40%

_______________________________________________________________________________

Sprostowanie

NZ.271.165.2019

Kraków, dnia 26.08.2019


Dotyczy postępowania p.n.: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków. Znak sprawy: 4/VII/2019.

Zamawiający z uwagi na omyłkę pisarską zawartą w pismach dotyczących postępowania pn: Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków. Znak sprawy: 4/VII/2019, datowanych od dnia 19.07.2019 r, prostuje nazwę firmy jedynego wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu tj.:

Było:
Gevas software – Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH
Nymphenburger Str. 14,
80335 Monachium, Niemcy

Powinno być:
GEVAS software GmbH
Nymphenburger Str. 14, 80335 München,

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum