Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:15/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Czajek (w rejonie bud. Nr 3) w ramach zadania p.n.: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII" w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Sprawa znak: 15/VI/2019

______________________________________________________________________________

Kraków, dnia 14.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.31.62.12-4 (Przebudowa i budowa sieci oświetlenia ulicznego)
45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2020 r. z tym:
-Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi do dnia 31.01.2020 r.
-Etap II: wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Wybrano ofertę nr 2 :
M.S.J. ELEKTROINSTAL s.c.
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30- 149 Kraków
ul. Balicka 100

Cena brutto 39 450,00 zł. brutto w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 6 000,00 zł.,
-za wykonanie robót budowlanych 33 450,00 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz jest jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertą w przedmiotowym postępowaniu.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1

Firma Usługowa "EL-MAG" Magdalena Mysona
39-215 Czarna
ul. Wojska Polskiego 18

Oferta odrzucona

2)Oferta nr 2

M.S.J. ELEKTROINSTAL s.c.
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30- 149 Kraków
ul. Balicka 100

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania : 1 oferta.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60%

długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum