Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/V/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 7/V/2019

Kraków, dnia 12.08.2019 r.

Identyfikator postępowania ( ID ): 5acfcc47-42cb-4ae3-9bd9-543a14c567b3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

31.31.00.00-2 (Sieci zasilające)
45.23.41.26-5 (Roboty związane z liniami tramwajowymi)

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

Wybrano ofertę nr 1:

ZUE S.A.,
30-048 Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3

cena ofertowa: 50.171.680,00 zł brutto,

okres obowiązywania gwarancji określonej w § 9 ust. 4 Specyfikacji technicznej: 4 lata

liczba posiadanych pojazdów brygady pogotowia technicznego dla zadania 1a (wg załącznika nr 9 Specyfikacji technicznej), wykonującego czynności przewidziane dla tegoż zadania w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a) Specyfikacji technicznej: Posiadanie trzech pojazdów brygady pogotowia technicznego dla zadania 1a (wg załącznika nr 9 Specyfikacji technicznej), wykonującego czynności przewidziane dla tegoż zadania w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a) Specyfikacji technicznej.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
ZUE S.A.,
30-048 Kraków, ul. K. Czapińskiego 3

Punktacja:
cena brutto: 60,00 pkt

okres obowiązywania gwarancji określonej w § 9 ust. 4 Specyfikacji technicznej: 20,00 pkt

liczba posiadanych pojazdów brygady pogotowia technicznego dla zadania 1a (wg załącznika nr 9 Specyfikacji technicznej), wykonującego czynności przewidziane dla tegoż zadania w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a) Specyfikacji technicznej: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.

okres obowiązywania gwarancji określonej w § 9 ust. 4 Specyfikacji technicznej: 20,00 %

liczba posiadanych pojazdów brygady pogotowia technicznego dla zadania 1a (wg załącznika nr 9 Specyfikacji technicznej), wykonującego czynności przewidziane dla tegoż zadania w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a) Specyfikacji technicznej: 20,00 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum