Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 4/IV/2019

Dotyczy postępowania p.n.: Utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych w Krakowie w latach 2019-2022. Znak sprawy: 4/IV/2019.

Kraków, dnia 08.08.2019 roku

NZ.271.102.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
34.94.13.00-8 (Tory tramwajowe)
45.23.41.26-5 (Roboty związane z liniami tramwajowymi)
45.23.31.41-9 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
50.22.50.00-8 (Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych)

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

Wybrano ofertę nr 1

ZUE S.A. 30-048 Kraków,
ul. Kazimierza Czapińskiego 3

cena ofertowa: 68.936.564,20 złotych brutto

liczba posiadanych pojazdów brygady pogotowia technicznego dla czynności przewidzianych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a) Specyfikacji Technicznej: posiadanie trzech pojazdów brygady pogotowia technicznego dla czynności przewidzianych w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit a) Specyfikacji Technicznej

okres obowiązywania gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 4 lata

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
ZUE S.A.
30-048 Kraków,
ul. Kazimierza Czapińskiego 3

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
liczba posiadanych pojazdów brygady pogotowia technicznego dla czynności przewidzianych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a) Specyfikacji Technicznej: 20,00 pkt
okres obowiązywania gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 20,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%
Liczba posiadanych pojazdów brygady pogotowia technicznego dla czynności przewidzianych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a) Specyfikacji Technicznej: 20%
Okres obowiązywania gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 20%

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum