Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: 13/VI/2019

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą w Krakowie w ramach zadania: „Program budowy chodników" - znak sprawy: 13/VI/2019

NZ.271.163.2019                                                                       Kraków, dnia 06.08.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45233100-0 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)
45316110-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)

Termin wykonania zamówienia:
1) Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2) Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 30 października 2019 r.

Wybrano ofertę nr 2:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane GACZOREK Sp. z o.o.
ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków
Cena brutto: 565.765,86 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy: 60 miesięcy licząc
od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Streszczenie oceny złożonych ofert:
Oferta nr 1
R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o.
ul. Nad Strugą 7a, 31-411 Kraków
Łącznie 60 pkt, w tym:
Cena brutto – 60 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy – 0 pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane GACZOREK Sp. z o.o.
ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków
Łącznie 94,09 pkt, w tym:
Cena brutto – 54,09 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy – 40 pkt

Oferta nr 3
SAMBUD Józef Paryl
Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa
Łącznie 82,81 pkt, w tym:
Cena brutto – 42,81 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy – 40 pkt

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy - 40%

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 3, odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystaniejsza, zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum