Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 18/VI/2019 (Część III).

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD - znak sprawy: 18/VI/2019.

 Kraków, 05.08.2019r.

NZ.271.159.2019

Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

48821000-9 (Serwery sieciowe).

Termin wykonania zamówienia:

-14 dni od dnia podpisania umowy,
-21 dni od dnia podpisania umowy.

Wybrano ofertę nr 7:

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
Cena brutto: 116.394,90 zł
Termin wykonania przedmiotu umowy: 14 dni od dnia podpisania umowy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert i mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – w zakresie Części III.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 6

PROGRESS
Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
al. Mickiewicza 27
31-120 Kraków

Łącznie 94,47pkt, w tym:
Cena brutto – 54,47pkt
Termin wykonania przedmiotu umowy – 40pkt

Oferta nr 7

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Termin wykonania przedmiotu umowy – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Termin wykonania przedmiotu umowy - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum