Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 2/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczoneg pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IX – „Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry w rejonie siłowni" - znak sprawy: 2/VI/2019

 _______________________________________________________________________________

Kraków, 02.08.2019 r.

NZ.271.148.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.31.62.12-4 (Przebudowa i budowa sieci oświetlenia ulicznego)
45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2019 r. z tym, że:
Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do dnia 31.10.2019 r.
Etap II: wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 30.11.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków

cena ofertowa: 21 500,00 zł brutto, w tym:
za wykonanie dokumentacji projektowej: 5 500,00 zł brutto
za wykonanie robót budowlanych: 16 000,00 zł brutto
zaproponowany okres gwarancji jakości: 60 miesięcy


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz jest jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertą w przedmiotowym postępowaniu.
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji jakości: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2:
Krzysztof Jędrszczyk
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
ul. K. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Oferta odrzucona

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum