Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II. Znak sprawy: 16/V/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Kraków, 02.08.2019 roku                                                                   NZ.271.189.2018

Informacja o ponownym ( II ) wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.24.70.00 – 1 ( Nadzór nad robotami budowlanymi )
71.24.80.00 – 8 ( Nadzór nad projektem i dokumentacją)
71.31.52.00 – 1 ( Budowlane usługi doradcze).

Termin wykonania zamówienia: 41 miesięcy od daty podpisania umowy.
w tym: 29 miesięcy okres podstawowy
12 miesięcy okres dodatkowy

Wybrano ofertę nr 1.
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
Cena brutto za całość zadania: 4 543.281,75 zł

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie maksymalną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 5 (w tym: 1 wykonawca wykluczony, 2 oferty odrzucone).

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto - 60% , Doświadczenie Kluczowego Personelu – 40%

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco: ( w załaczniku )

Uwaga: Zamawiający pomimo zastosowania procedury odwróconej zmuszony był wezwać 3 wykonawców do przedstawienia dokumentów (zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy Pzp) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, z uwagi na fakt iż punktacja w zakresie dodatkowego doświadczenia kluczowego personelu (tj. zgodnie z zapisami SIWZ - posiadającego większe (dodatkowe) doświadczenie zawodowe niż wymagane do spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postepowaniu) ulegała w trakcie badania dokumentów zmianie, a to powodowało zmianę rankingu wykonawców.

Załączniki:
Pobierz plik (PUNKTACJA II- 16-V-2018.pdf)PUNKTACJA II- 16-V-2018.pdf[ ]435 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum