Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Rogalskiego (odcinek od bud. nr 18 do bud. nr 34) w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie dzielnicy VII" – w trybie zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy 12/VI/2019

 ________________________________________________________________________________

Kraków 01.08.2019r

NZ.271.153.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
45.31.62.12-4 (Instalowanie świateł ruchu drogowego)

Termin realizacji: do dnia 30.06.2020 z tym, że:
- wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi do dnia 29.11.2019r.
- wykonanie robót budowlanych nastąpi do dnia 30.06.2020r

Wybrano ofertę nr 1
Firma Usługowa „EL-MAG" Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

Cena brutto: 42 285,00 zł, w tym:
- 8 000,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej;
- 34 285,00 zł brutto za wykonanie robót.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta z ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Firma Usługowa „EL-MAG" Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta 2

M.S.J. ELEKTROINSTAL Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków

Cena brutto: 45,06 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 85,06 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum