Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/V/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia dla ul. Zakopiańskiej 101 - 103a" - znak sprawy: 16/V/2019.

 Kraków, 12.07.2019r.

NZ.271.129.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45000000-7 (Roboty budowlane),
71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania).

Termin wykonania zamówienia:

1) Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 11.10.2019r.,
2) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych,
3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
4) Termin realizacji Etapu II - wykonanie robót budowlanych w terminie do 15.11.2019r. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z umową następuje odbiorem końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Wybrano ofertę nr 2:

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
30-149 Kraków
ul. Balicka 100

Cena brutto: 61.623,00 zł, w tym:
a) 7.995,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej,
b) 53.628,00 zł za wykonanie robót budowlanych.
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy: 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta spełnia wymagania określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert i mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

Firma Usługowa „EL-MAG"
Magdalena Mysona
39-215 Czarna
ul. Wojska Polskiego 18

Łącznie 93,66pkt, w tym:
Cena brutto – 53,66pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy – 40pkt

Oferta nr 2

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
30-149 Kraków
ul. Balicka 100

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum