Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/VII/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Rejon I – usługi usuwania pojazdów dla Dzielnicy Śródmieście.Sprawa znak: 1/VII/2019

_____________________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zarząd Dróg Miasta Krakowa unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm).

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum