Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn w łukach torowych na infrastrukturze tramwajowej w Krakowie - Znak sprawy: 3/VI/2019.

Kraków, dnia 11.07.2019r

NZ.271.139.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
50225000-8 (Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych)
34940000-8 (Urządzenia kolejowe)

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2019r

Wybrano ofertę nr 1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ARP" Jacek Pilarz
ul. Kolejowa 13, 42-141 Przystajń

Cena brutto: 482 181,54 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 13 ust. 1 istotnych postanowień umowy:
48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie
wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

1) Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ARP" Jacek Pilarz
ul. Kolejowa 13, 42-141 Przystajń

Cena brutto: 60,00 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 13 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

2) Oferta nr 2
RAIL TECH PAPLA Spółka z o. o.
ul. Ułanów 11, 43-300 Bielsko-Biała

Cena brutto: 44,82 punkty
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 13 ust. 1 istotnych postanowień
umowy: 40 punktów
Łącznie: 84,82 punkty

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 ofert z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez
rozpatrywania 0.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 13 ust. 1 istotnych postanowień
umowy: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum