Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:6/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Wymiana słupów, kabli i opraw oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej na terenie miasta Krakowa : I część: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu LED II część: Wymiana słupów, kabli i opraw oświetlenia ulicznego.Sprawa znak:6/VI/2019

_____________________________________________________________________

Kraków, 10.07.2019 r.

NZ.271.144.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45316110-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
31520000-7 (Lampy i oprawy oświetleniowe)
34928510-6 (Uliczne słupy oświetleniowe)
31320000-5 (Kable energetyczne)

Termin realizacji: dla części I i II : 30 listopad 2019 r.

Na Część I wybrano:

Oferta nr 4 :
FB Serwis
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Cena brutto: 829 456,69 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 48 miesięcy

Na Część II wybrano:

Ofertę nr 2 :
M.S.J. ELEKTROINSTAL s.c.
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100
30- 149 Kraków

Cena brutto: 332 576,55 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferty te są najkorzystniejszymi ofertami złożonymi w niniejszym postępowaniu w danej części zamówienia w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowy zostaną zawarte w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Część I :

Oferta nr 1
ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Cena brutto: 56,66 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 96,66 pkt

Oferta nr 2
M.S.J. ELEKTROINSTAL s.c.
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100
30- 149 Kraków

Cena brutto: 56,19 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 96,19 pkt

Oferta nr 3
Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex"
ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków
Cena brutto: 52,77 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 92,77 pkt

Oferta nr 4
FB Serwis
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Cześć II:

Oferta nr 1
ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Cena brutto: 48,79 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 88,79 pkt

Oferta nr 2
M.S.J. ELEKTROINSTAL s.c.
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100
30- 149 Kraków
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

_______________________________________________________________________________

Kraków, 10.07.2019r.

NZ.271.144.2019

UWAGA!

Zarząd Dróg Miasta Krakowa z uwagi na omyłkę pisarską zawartą w dokumentach dotyczących postępowania pn.: Wymiana słupów, kabli i opraw oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej na terenie miasta Krakowa : I część: Wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu LED II część: Wymiana słupów, kabli i opraw oświetlenia ulicznego– znak sprawy: 6/VI/2019, prostuje nazwę firmy w danych adresowych Wykonawcy – FBSerwis Spółka Akcyjna, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Było:
FBSerwis , ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Powinno być:
FBSerwis Spółka Akcyjna, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum