Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 10/V/2019 Część II

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Program budowy chodników":

Część I - ul. Darwina od torów kolejowych do przystanku autobusowego - około 50 m,
Część II - ul. Rzepakowa od nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej,
Część III - ul. Żelazowskiego - wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej,
Część IV - ul. Giedroycia od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO,
Część V - ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły,
Część VI - ul. Lubocka od nr 141 do 145A i B,
Część VII - ul. Tyniecka od nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54,

Znak sprawy: 10/V/2019.

 Kraków, 09.07.2019r.

NZ.271.123.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV) dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII:

71220000-6 (Usługi projektowania architektonicznego).

Termin wykonania zamówienia dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII:

na dzień 22 listopada 2019r.

CZĘŚĆ II

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla Części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia dla Części II, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia dla Części II, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum