Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/V/2019 Część I, III, IV, V, VI, VII

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Program budowy chodników":

Część I - ul. Darwina od torów kolejowych do przystanku autobusowego - około 50 m,
Część II - ul. Rzepakowa od nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej,
Część III - ul. Żelazowskiego - wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej,
Część IV - ul. Giedroycia od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO,
Część V - ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły,
Część VI - ul. Lubocka od nr 141 do 145A i B,
Część VII - ul. Tyniecka od nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54,

Znak sprawy: 10/V/2019.

Kraków, 09.07.2019r.

NZ.271.123.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV) dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII:

71220000-6 (Usługi projektowania architektonicznego).

Termin wykonania zamówienia dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII:

na dzień 22 listopada 2019r.

CZĘŚĆ I

Wybrano ofertę nr 3:

Rafał Matusik BPD
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

Cena brutto: 37.257,00 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uzasadnienie wyboru dla Części I:

Oferta ta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert dla Części I:

Oferta nr 1

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Łącznie 96,53pkt, w tym:
Cena brutto – 56,53pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 2

Firma ABS-Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

(OFERTA ODRZUCONA)

Oferta nr 3

Rafał Matusik BPD
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny ofert dla Części I:

Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia - 40%

Dodatkowe informacje dla Części I:

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
1 ofertę.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

CZĘŚĆ III

Wybrano ofertę nr 1:

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Cena brutto: 74.968,50 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uzasadnienie wyboru dla Części III:

Oferta ta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ, jest jedyną ofertą w postępowaniu i mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert dla Części III:

Oferta nr 1

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny dla Części III:

Cena brutto – 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40%

Dodatkowe informacje dla Części III:

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

CZĘŚĆ IV

Wybrano ofertę nr 1:

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Cena brutto: 59.716,50 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uzasadnienie wyboru dla Części IV:

Oferta ta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ, jest jedyną ofertą w postępowaniu i mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zmówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert dla Części IV:

Oferta nr 1

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny dla Części IV:

Cena brutto – 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40%

Dodatkowe informacje dla Części IV:

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

CZĘŚĆ V

Wybrano ofertę nr 1:

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Cena brutto: 35.731,50 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uzasadnienie wyboru dla Części V:

Oferta ta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert dla Części V:

Oferta nr 1

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 2

Firma ABS-Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Łącznie 89,80pkt, w tym:
Cena brutto – 49,80pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 3

Rafał Matusik BPD
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

Łącznie 73,17pkt, w tym:
Cena brutto – 33,17pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny dla Części V:

Cena brutto – 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40%

Dodatkowe informacje dla Części V:

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

CZĘŚĆ VI

Wybrano ofertę nr 1:

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Cena brutto: 33.271,50 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uzasadnienie wyboru dla Części VI:

Oferta ta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ, jest jedyną ofertą w postępowaniu i mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert dla Części VI:

Oferta nr 1

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny dla Części VI:

Cena brutto – 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40%

Dodatkowe informacje dla Części VI:

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

CZĘŚĆ VII

Wybrano ofertę nr 1:

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Cena brutto: 138.313,50 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uzasadnienie wyboru dla Części VII:

Oferta ta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest jedyną ofertą w postępowaniu.

Streszczenie oceny złożonych ofert dla Części VII:

Oferta nr 1

Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
ul. Zbożowa 5A/1
30-002 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny dla Części VII:
Cena brutto – 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40%

Dodatkowe informacje dla Części VII:

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).


 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum