Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 12/IV/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Szlifowanie szyn tramwajowych wraz z regeneracją połączeń spawanych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa - znak sprawy: 12/IV/2019.

 Kraków, 04.07.2019r.

NZ.271.98.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zarząd Dróg Miasta Krakowa unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ jedyna oferta, tj.: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Grzegorz Michnik Firma Torowo-Spawalnicza SPAW-TOR, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków, Partner konsorcjum: Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o., ul. Kniaziewicza 19, 50-455 Wrocław z najniższą ceną (2.485.866,90 zł brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 894.475,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny jedynej oferty w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum