Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 3/V/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania: „Projekt i budowa parkingu os. Strusia 12" - znak sprawy: 3/V/2019.

 Kraków, 04.07.2019r.

NZ.271.114.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45233140-2 (Roboty drogowe)

Termin wykonania zamówienia:

1) Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 31.03.2020r.,
2) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni do przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych,
3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych: nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
4) Termin realizacji Etapu II - wykonanie robót budowlanych: w terminie do 31.08.2020r.
Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z umową następuje odbiorem końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Wybrano ofertę nr 2:

Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy „TROBUD"
Jadwiga Trojszczak
Zerwana 56
32-091 Michałowice

Cena brutto: 591.382,16 zł, w tym:
a) 123.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej,
b) 468.382,16 zł za wykonanie robót budowlanych.
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

REJON UTRZYMANIA i BUDOWY DRÓG Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 14
30-798 Kraków

Łącznie 85,22pkt, w tym:
Cena brutto – 45,22pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy – 40pkt

Oferta nr 2

Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy „TROBUD"
Jadwiga Trojszczak
Zerwana 56
32-091 Michałowice

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy – 40pkt

Oferta nr 3

Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum:
WANTA Sp. z o.o.
Tokarnia 35, 32-436 Tokarnia
Partner Konsorcjum:
Firma Handlowo-Usługowa „WANTA" Piotr Zębol
ul. Malejowska 90, 34-240 Jordanów

OFERTA ODRZUCONA

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane GACZOREK Sp. z o.o.
ul. Podłącze 2
30-218 Kraków

Łącznie 89,01pkt, w tym:
Cena brutto – 49,01pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
1 ofertę.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum