Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:5/VI/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę"-Sprawa znak:5/VI/2019

_______________________________________________________________________________

Kraków, 04.07.2019 r.

NZ.271.141.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 29.11.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1 :
Marta Mardyła Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków

Cena brutto: 39 704,40 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1

Marta Mardyła Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania : 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60% długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum