Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 4/V/2019

Dotyczy: postępowania p.n.: „Do Wilgi – promenada spacerowa."- Znak sprawy: 4/V/2019.

 Kraków, 03.07.2019r.

NZ.271.115.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.00.00.00 - 7 (Roboty budowlane)
45.31.62.12 – 4 (Instalowanie świateł ruchu drogowego)
45.31.12.00 – 2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
45.31.61.10 - 9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
71.32.00.00 - 7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Termin wykonania zamówienia: 15.11.2019 r., w tym:
- Etap I : wykonanie dokumentacji projektowej: 15.10.2019 r.,
- Etap II : realizacja robót budowlanych: 15.11.2019 r.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważniania postępowanie, ponieważ na dzień unieważnienia tj. 03.07.2019r., Zamawiający nie posiada żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Wykonawca, którego oferta jako jedyna i ważna wpłynęła na realizację niniejszego zamówienia, spełniała wymagania określone w SIWZ, mieściła się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania oraz którą Zamawiający wybrał
w przedmiotowym postępowaniu, zrezygnował z realizacji zadania, po upływie terminu związania ofertą.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnienia postępowanie.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum