Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/V/2019

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na os. Kazimierzowskim pom. blokami 2 i 3 oraz na os. Przy Arce 10 w ramach zadania budżetowego „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI". Znak sprawy 2/V/2019

Kraków, dnia 02.07.2019 r.

NZ.271.110.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00 - 7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.00.00.00 -7 (Roboty budowlane)
45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
45.31.12.00-2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
45.31.61.10-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2019 r. z tym, że:
- wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 11.10.2019 r.
- wykonanie robót budowlanych do dnia 15.11.2019 r.

Wybrano ofertę nr 3:

M.S.J. „ELEKTROINSTAL
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100

Cena ofertowa: 34.300,00 zł brutto, w tym:
za wykonanie dokumentacji projektowej: 9.300,00 zł brutto
za wykonanie robót budowlanych: 25.000,00 zł brutto

Długość oferowanego okresu gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Firma Usługowa „EL-MAG" Magdalena Mysona
39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

Cena brutto: 45,73 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji 40,00 pkt
Łącznie: 85,73 pkt

Oferta nr 2
Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych EL-EN, Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik
30-130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 57

Cena brutto: 39,37 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji 40,00 pkt
Łącznie: 79,37 pkt

Oferta nr 3
M.S.J. „ELEKTROINSTAL
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
okres gwarancji jakości: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum