Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 8/V/2019

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia na os. Jagiellońskim 17. Znak sprawy 8/V/2019

Kraków, dnia 02.07.2019 r.

NZ.271.126.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00 - 7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 02.12.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1:

M.S.J. „ELEKTROINSTAL
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100

Cena ofertowa: 7.650,00 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100,
Punktacja:

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum