Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 9/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice.– znak sprawy: 9/V/2019

 Kraków, dnia 26.06.2019 r.

 

NZ.271.121.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.31.10.00-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
45.31.73.00-5 (Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych)

Termin wykonania zamówienia: 22.11.2019 r.

Wybrano ofertę nr 3

Alicja Czuba Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALTUM"
ul. Jugowicka 12, 30-443 Kraków
Cena brutto : 660 190,20 zł
długość oferowanego okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą, która wpłynęła na realizację zamówienia, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania..
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1
Zygmunt Włodarczyk PPUH WŁOMEX
ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków
Łącznie 97,46 pkt. w tym:
Cena brutto: 57,46 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 pkt

Oferta nr 2
Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych EL-EN
A. Krzanowski i R. Wąsik Sp. Jawna
ul. L. Rydla 57, 30-130 Kraków
Łącznie 96,06 pkt. w tym:
Cena brutto: 56,06 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 pkt

Oferta nr 3
Alicja Czuba Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALTUM"
ul. Jugowicka 12, 30-443 Kraków
Łącznie 100 pkt. w tym:
Cena brutto: 60 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 pkt

Oferta nr 4
FBSerwis S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Łącznie 91,62 pkt. w tym:
Cena brutto: 51,62 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 pkt

Oferta nr 5
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Łącznie 88,20 pkt. w tym:
Cena brutto: 48,20 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 pkt

Oferta nr 6
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER" Krzysztof Jędrszczyk
ul. Łowińskiego 3, 31-752 Kraków
Łącznie 89,62 pkt. w tym:
Cena brutto: 49,62 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%,
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum