Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – budowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 6/V/2019

____________________________________________________________________

Kraków 26.06.2019r

NZ.271.120.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45332300-6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne)
71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin realizacji: do dnia 30.11.2019 z tym, że:
- wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi do dnia 20.09.2019r.
- wykonanie robót budowlanych nastąpi do dnia 30.11.2019r

Wybrano ofertę nr 4
MWM Sp. z o.o., ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice
Cena ofertowa brutto: 377 860,00 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta z ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:

Teletronic Sp. z o.o., ul. Kielecka 1, 31-526 Kraków
Punktacja:
Cena ofertowa: 48,76 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 88,76 pkt

Oferta 2:

Symetra Sp. z o.o., Mikułowice 108, 28-100 Busko-Zdrój
Punktacja:
Cena ofertowa: : 43,18 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 83,18 pkt

Oferta 3:

Konsorcjum firm
Lider konsorcjum:
Wacław Szczepanik VATICO, Os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków
Partner konsorcjum:
Dynamik Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 6, 30-732 Kraków
Punktacja:
Cena ofertowa: 39,91 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 79,91 pkt

Oferta 4:

MWM Sp. z o.o., ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice
Punktacja:
Cena ofertowa: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 40%

________________________________________________________________________________

Kraków, 08.07.2019r.

NZ.271.120.2019

UWAGA

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający) z uwagi na omyłkę pisarską zawartą w dokumentach dotyczących postępowania pn.: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – budowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" – znak sprawy: 6/V/2019, prostuje nazwę firmy w danych adresowych Wykonawcy – „MWM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Artura Grottgera 35, 44-100 Gliwice w poniższym zakresie:

Było:
„MWM" Sp. z o.o., ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice

Powinno być:
„MWM" Sp. z o.o., Sp. k., ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum