Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Do Wilgi – promenada spacerowa."- Znak sprawy: 4/V/2019.

Kraków, dnia 13.06.2019 r.

NZ.271.115.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.00.00.00 - 7 (Roboty budowlane)
45.31.62.12 – 4 (Instalowanie świateł ruchu drogowego)
45.31.12.00 – 2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
45.31.61.10 - 9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
71.32.00.00 - 7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin realizacji: 15.11.2019 r., w tym:
- Etap I : wykonanie dokumentacji projektowej: 15.10.2019 r.,
- Etap II : realizacja robót budowlanych: 15.11.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1:
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER" Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3
Cena brutto : 68 765,43 zł w tym:
- za wykonanie dokumentacji projektowej : 4 813,00 zł;
- za realizację robót budowlanych : 63 952,43 zł
długość oferowanego okresu gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ważną ofertą, która wpłynęła na realizację zamówienia, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania..
Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :
1) Oferta nr 1
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER" Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3
Łącznie 100 pkt w tym:
Cena brutto: 60 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji:: 40 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum