Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:9/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" w lokalizacjach: I część: Dzielnica IV-przy Pętli Azory(rejon ul. Jeremy/Weissa) II część: Dzielnica XIV- przy ul. Hynka(Park Gen. Stanisława Skalskiego) III część: Dzielnica XV- Planty Mistrzejowickie okolice Skate Parku i ogródka jordanowskiego od ul. Srebrnych Orłów IV część: Dzielnica XVII wejście na cmentarz Grębałów od strony tramwajowej Wzgórza Krzesławickie w ramach zadania: Posadowienie toalet na terenie Krakowa
Znak sprawy:9/IV/2019

Kraków, 11.06.2019 r.

NZ.271.99.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45000000-7 (Roboty budowlane)
71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)

Termin wykonania zamówienia: dla każdej części do dnia 15.11.2019 r., w tym:
-opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019r.,
-realizacja robót budowlanych do dnia 15.11.2019r.

Część I

Oferta nr 1
Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex"
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 30
Cena brutto: 248 000,00 zł brutto w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 8 000,00 zł.,
-za wykonanie robót budowlanych 240 000,00 zł.
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesięcy

Część II

Oferta nr 1
Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex"
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 30
Cena brutto: 238 000,00 zł. w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 8 000,00 zł.,
-za wykonanie robót budowlanych 230 000,00 zł.
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesięcy

Część III

Oferta nr 1
Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex"
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 30
Cena brutto: Cena brutto: 288 000,00 zł. w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 8 000,00 zł.,
-za wykonanie robót budowlanych 280 000,00 zł.
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesięcy

Część IV

Oferta nr 1
Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex"
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 30
Cena brutto: 268 000,00 zł. w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 8 000,00 zł.,
-za wykonanie robót budowlanych 260 000,00 zł.
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu na I, II, III i IV części zamówienia, która nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Część I

Oferta nr 1
Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex"
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 30
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2
Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „Power"
31-752 Kraków
ul. Karola Łowińskiego 3
Wykonawca wykluczony z postępowania

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
1 ofertę.

Cześć II

Oferta nr 1
Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex"
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 30
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofertę.

Część III

Oferta nr 1
Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex"
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 30
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2
Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „Power"
31-752 Kraków
ul. Karola Łowińskiego 3
Wykonawca wykluczony z postępowania

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
1 ofertę.

Część IV

Oferta nr 1
Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex"
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 30
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2
Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „Power"
31-752 Kraków
ul. Karola Łowińskiego 3
Wykonawca wykluczony z postępowania

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60% długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum