Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/IV/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIELNICY VII MIASTA KRAKOWA:
Część I – ul. Powstania Styczniowego,
Część II – ul. Sokola - Budowa oświetlenia na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego,
Część III – ul. Astronautów przy garażach – działka nr 160/24 obr. 20 Krowodrza,
Część IV – ul. Skibowa - Dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej zlokalizowanej na wjeździe na ogród jordanowski,
Część V – ul. Księcia Józefa boczna poniżej budynku 114 – dobudowa na odcinku przed słupkami
- znak sprawy: 5/IV/2019.

 Kraków, 10.06.2019r.

NZ.271.88.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV) dla Części I, II, III, IV i V:

45311000-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych),
45316100-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego),
45231400-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych),
45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne).

Termin wykonania zamówienia dla Części I, II, III, IV i V:

Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,
Zakończenie robót budowlanych nastąpi w ciągu 4 miesięcy od przekazania placu budowy.

CZĘŚĆ I

Wybrano ofertę nr 4:

Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
Krzysztof Jędrszczyk
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Cena brutto: 99.122,99 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków

Łącznie 97,31pkt, w tym:
Cena brutto – 57,31pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 2

Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych
EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
ul. Rydla 57
30-130 Kraków

(OFERTA ODRZUCONA)

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM
Alicja Czuba
ul. Jugowicka 12
30-443 Kraków

Łącznie 86,44pkt, w tym:
Cena brutto – 46,44pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 4

Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
Krzysztof Jędrszczyk
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60,00pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
1 ofertę.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

CZĘŚĆ II

Wybrano ofertę nr 2:

Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych
EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
ul. Rydla 57
30-130 Kraków

Cena brutto: 39.005,90 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków

Łącznie 92,53pkt, w tym:
Cena brutto – 52,53pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 2

Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych
EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
ul. Rydla 57
30-130 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM Alicja Czuba
ul. Jugowicka 12
30-443 Kraków

Łącznie 80,44pkt, w tym:
Cena brutto – 40,44pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 4

Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
Krzysztof Jędrszczyk
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Łącznie 87,41pkt, w tym:
Cena brutto – 47,41pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

CZĘŚĆ III

Wybrano ofertę nr 2:

Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych
EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
ul. Rydla 57
30-130 Kraków

Cena brutto: 11.383,31 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zmówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków

Łącznie 98,99pkt, w tym:
Cena brutto – 58,99pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 2

Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych
EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
ul. Rydla 57
30-130 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM
Alicja Czuba
ul. Jugowicka 12
30-443 Kraków

Łącznie 80,18pkt, w tym:
Cena brutto – 40,18pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 4

Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
Krzysztof Jędrszczyk
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Łącznie 99,39pkt, w tym:
Cena brutto – 59,39pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

CZĘŚĆ IV

Wybrano ofertę nr 2:

Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych
EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
ul. Rydla 57
30-130 Kraków

Cena brutto: 17.052,76 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zmówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków

Łącznie 93,22pkt, w tym:
Cena brutto – 53,22pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 2

Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych
EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
ul. Rydla 57
30-130 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM
Alicja Czuba
ul. Jugowicka 12
30-443 Kraków

Łącznie 87,43pkt, w tym:
Cena brutto – 47,43pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 4

Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
Krzysztof Jędrszczyk
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Łącznie 96,72pkt, w tym:

Cena brutto – 56,72pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

CZĘŚĆ V

Wybrano ofertę nr 2:

Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych
EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
ul. Rydla 57
30-130 Kraków

Cena brutto: 11.615,04 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszelkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków

Łącznie 97,47pkt, w tym:
Cena brutto – 57,47pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 2

Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych
EL-EN Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Sp. j.
ul. Rydla 57
30-130 Kraków

Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM
Alicja Czuba
ul. Jugowicka 12, 30-443 Kraków

Łącznie 79,76pkt, w tym:
Cena brutto – 39,76pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Oferta nr 4

Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
Krzysztof Jędrszczyk
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Łącznie 98,56pkt, w tym:
Cena brutto – 58,56pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum