Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 10/IV/2019

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła- Mireckiego do działki 470/2." - znak sprawy 10/IV/2019.

Kraków, 06.06.2019 r.

NZ.271.97.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.32.52-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
45.23.14.00-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
45.11.12.00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
45.23.10.00-5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)

Termin realizacji: cztery miesiące od podpisania umowy.

Wybrano ofertę nr 2:
Firma produkcyjno-handlowo-transportowa „TRANSFIG" Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300 , 32-061 Rybna
Cena brutto : 173 841,45 zł
długość oferowanego okresu gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą, która wpłynęła na realizację zamówienia, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :
1) Oferta nr 1
Józef Paryl „SAMBUD"
Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa
Łącznie: 93,03 pkt w tym:
Cena brutto: 53,03 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji:: 40 pkt

2) Oferta nr 2
Firma produkcyjno-handlowo-transportowa „TRANSFIG" Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300 , 32-061 Rybna
Łącznie: 100 pkt w tym:
Cena brutto: 60 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji:: 40 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum