Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:11/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy chodnika na ul. Górnickiego w Krakowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Głogowej w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 11/IV/2019

NZ.271.112.2019

Kraków, dnia 30.05.2019r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45000000-7 (Roboty budowlane)
71320000-1 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia:
- opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 15 listopada 2019r.,
- realizacja robót budowlanych 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy

 

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum