Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 27/III/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Ulica Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po wschodniej stronie na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu - numer sprawy: 27/III/2019      

                                                                                                              Kraków, dnia 30.05.2019r

                                                                                                                        NZ.271.96.2019

                                         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

     45233260-9 (Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych)

     45232452-5 (Roboty odwadniające),

     45230000-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu).

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.11.2019 roku

Wybrano: OFERTĘ NR 2

 

Konsorcjum firm:

WANTA Sp. z o. o., - lider konsorcjum

32-436 Tokarnia, Tokarnia 35

Firma Handlowo – Usługowa „WANTA”, Piotr Zębol – partner konsorcjum

34-240 Jordanów, ul. Malejowska 90  

cena ofertowa: 888.343,65 złotych brutto

wydłużony okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największą ilość punktów w przedmiotowym postepowaniu.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).

Kryteria oceny ofert:

1 kryterium - Cena brutto - 60% = 60,00 pkt

2 kryterium – Wydłużony okres gwarancji – 40% = 40 pkt

 

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

 

OFERTA NR 1

     SAMBUD Józef Paryl

     Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa  

     cena ofertowa: 44,98 pkt

     wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt

     ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 84,98 pkt

 

OFERTA NR 2

   Konsorcjum firm:

   WANTA Sp. z o. o., - lider konsorcjum

   32-436 Tokarnia, Tokarnia 35

   Firma Handlowo – Usługowa „WANTA”, Piotr Zębol – partner konsorcjum

   34-240 Jordanów, ul. Malejowska 90  

   cena ofertowa: 60,00 pkt

   wydłużony okres gwarancji: 40,00 pkt

   ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum