Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:3/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Brzeskiej – etap I - znak sprawy: 3/IV/2019

________________________________________________________________________________

Kraków, 28.05.2019 r.

NZ.271.85.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45110000-1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
45221000-2 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej)
45233222-1 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1:
MOST Sp. z o.o.
ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot

Cena brutto: 5 724 076,52 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1

MOST Sp. z o.o.
ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

2)Oferta nr 2

Nowak-Mosty Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 6/1A, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Cena brutto: 48,07 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 88,07 pkt

3)Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie" Sp. z o.o.
ul. Górny Bór 31 a, 43-430 Skoczów

Cena brutto: 50,36 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 90,36 pkt

4)Oferta nr 4

Halbina Stanisław Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „ALBUD"
ul. Zygmunta Zięby 2, 32-566 Alwernia

Oferta odrzucona

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania : 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60% długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum