Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa parkingu przy ulicy Mała Góra - znak sprawy: 16/III/2019

 

Kraków 28.05.2019r

NZ.271.76.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

Termin realizacji: 4 miesiące od daty przekazania placu budowy

Wybrano ofertę nr 2
Firma produkcyjno-handlowo-transportowa "TRANSFIG" Wiesław Figa
Przeginia Duchowna nr 300, 32-061Rybna

Cena ofertowa brutto: 149 815,53 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta z ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o., ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków

Punktacja:
Cena ofertowa: 55,43pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 95,43 pkt

Oferta 2:

Firma produkcyjno-handlowo-transportowa "TRANSFIG" Wiesław Figa
Przeginia Duchowna nr 300, 32-061Rybna

Punktacja:
Cena ofertowa: 60,00pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta 3:

Józef Paryl "SAMBUD", Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa

Punktacja:
Cena ofertowa: 43,61pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 83,61 pkt

Oferta 4:

Krzysztof Jędrszczyk Zaklad Projektowo-Usługowo-Produkcyjny "POWER"
ul. Karola Łowińskiego nr 3, 31-752 Kraków

Punktacja:
Cena ofertowa: 34,72pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 74,72 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum