Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy:1/V/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy. Znak sprawy: 1/V/2019

 NZ.271.107.2019

Kraków, dnia 28.05.2019r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.40 - 2 (Roboty drogowe)
45.10.00.00 - 8 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Termin wykonania zamówienia: dwa miesiące od daty przekazania placu budowy.

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum