Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:1/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębskiego w ramach zadania p.n.: „Program budowy chodników"- znak sprawy: 1/IV/2019

_____________________________________________________________________

Kraków, 24.05.2019 r.

NZ.271.82.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45233100-0 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy

Wybrano ofertę nr 1:

KONSORCJUM FIRM:
LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID"G.A. Duda Sp. J.
ul. Kunickiego 5/201
30-134 Kraków
Oddział w Mszanie Dolnej
ul. Krakowska 27e
34-730 Mszana Dolna
PARTNER:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA"
Łostówka 121
34-730 Mszana Dolna

Cena brutto: 560 940,73 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy
Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1
KONSORCJUM FIRM:
LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID"G.A. Duda Sp. J.
ul. Kunickiego 5/201
30-134 Kraków
Oddział w Mszanie Dolnej
ul. Krakowska 27e
34-730 Mszana Dolna
PARTNER:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA"
Łostówka 121
34-730 Mszana Dolna

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

2)Oferta nr 2
Jan Biernat
Firma Handlowo-Usługowa „YANNKO"
Ul. Kustronia 86
30-433 Kraków

Oferta Odrzucona

3)Oferta nr 3
Firma produkcyjno-handlowo-transportowa "TRANSFIG" Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

Oferta Odrzucona

4)Oferta nr 4
KONSORCJUM FIRM:
LIDER: Szczepan Irzyk "OMEGA 1" ZAKŁAD SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH
Lipnik 327
32-412 Wiśniowa
PARTNER: "OMEGA" ZAKŁAD SIECI WODNO -KANALIZACYJNYCH IWONA IRZYK
ul. Szkolna 17
41-711 Ruda Śląska

Oferta Odrzucona

5)Oferta nr 5
Józef Paryl „SAMBUD"
Węglówka 72
32-412 Wiśniowa

Cena brutto: 48,99 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 88,99 pkt

6)Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
Gaczorek Sp. z o.o.
ul. Podłącze 2
30-218 Kraków

Oferta Odrzucona

7)Oferta nr 7
JADWIGA TROJSZCZAK "TROBUD" ZAKŁAD BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWY
Zerwana 56
32-091 Michałowice

Oferta odrzucona

8)Oferta nr 8
DOMINIK STANISŁAWA ''DOM-BRUK'' F.P.H.U.
Kobyle 302
32-720 Nowy Wiśnicz

Cena brutto: 51,46 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 91,46 pkt

9)Oferta nr 9
FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA RAF - KOP RAFAŁ ZIELONKA
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

Oferta Odrzucona
Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 9 ofert z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania : 6 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum