Informacja o unieważnieniu postępowania: 15/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj" – znak sprawy: 15/IV/2019

 _____________________________________________________________________________

 Kraków, 24.05.2019 r.

NZ.271.106.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.10.00-5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2019 r. z tym, że:
- wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi do dnia 30.08.2019 r.
- wykonanie robót budowlanych nastąpi do dnia 30.09.2019 r.


Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć środki w kwocie 160 000,00 zł brutto na sfinansowanie zamówienia, podczas gdy cena jedynej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez KORBUT Teleenergetyka Sp. z o.o., ul. Sołtysowska 12A/4, 31-589 Kraków wynosi 357 315,00 zł brutto.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum