Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:17/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Lubockiej w Krakowie w granicy istniejącego pasa drogowego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy przepustu, budowy chodnika po południowo – wschodniej stronie jezdni oraz przebudowa jezdni w ramach zadania: Przebudowa ul. Lubockiej-znak sprawy: 17/III/2019

________________________________________________________________________________

Kraków, 21.05.2019 r.

NZ.271.68.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45233120-6 (Roboty w zakresie budowy dróg)
45200000-9(Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2019 r.

Wybrano ofertę nr 2:

Oskar Niezabitowski PRODiM
ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków

Cena brutto: 1 255 196,02 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ..

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1

AG SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków
Oferta odrzucona

2)Oferta nr 2

Oskar Niezabitowski PRODiM
ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

3)Oferta nr 3

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
Cena brutto: 53,08 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 93,08 pkt

4)Oferta nr 4
Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

Oferta odrzucona
Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania : 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%

długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum