Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 6/IV/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa:
Część I: osiedle Stalowe i osiedle Hutnicze
Część II: osiedle Kolorowe

Znak sprawy: 6/IV/2019

______________________________________________________________________________

Kraków, 21.05.2019 r.

NZ.271.100.2019

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.31.12.00-2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
45.31.61.10-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
31.52.00.00-7 (Lampy i oprawy oświetleniowe)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2019 r. z tym, że:
- wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do dnia 15.10.2019 r.
- wykonanie robót budowlanych do dnia 30.11.2019 r.

W zakresie części I wybrano ofertę nr 2

FB Serwis S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

cena ofertowa: 737 784,01 zł brutto, w tym:
za wykonanie dokumentacji projektowej: 20 295,00 zł brutto
za wykonanie robót budowlanych: 717 489,01 zł brutto
długość oferowanego okresu gwarancji: 48 miesięcy


W zakresie części II wybrano ofertę nr 2

FB Serwis S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

cena ofertowa: 1 438 176,97 zł brutto, w tym:
za wykonanie dokumentacji projektowej: 43 664,99 zł brutto
za wykonanie robót budowlanych: 1 394 511,98 zł brutto
długość oferowanego okresu gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferty te są najkorzystniejszymi ofertami w przedmiotowym postępowaniu w danej części zamówienia w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ.


Umowy na w/w zadanie zostaną zawarte w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

CZĘŚĆ I:

Oferta nr 1:
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 54,02 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 94,02 pkt

Oferta nr 2:
FB Serwis S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 3:
Zygmunt Włodarczyk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WŁOMEX"
ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 51,78 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 91,78 pkt

Oferta nr 4:
Krzysztof Jędrszczyk
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 54,35 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 94,35 pkt

CZĘŚĆ II:

Ofert nr 1:
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 47,47 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 87,47 pkt

Oferta nr 2:
FB Serwis S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 3:
Zygmunt Włodarczyk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WŁOMEX"
ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków
Punktacja:
cena ofertowa: 47,08 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 87,08 pkt

Oferta nr 4:
Krzysztof Jędrszczyk
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 48,83 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 88,83 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert:
w zakresie części I: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
w zakresie części II: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%,
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum