Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa toalety przy Al. Focha w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 25/III/2019.

Kraków, 21.05.2019 r.

NZ.271.79.2019

 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu dokonanej w dniu 16.05.2019r. tj. oferty nr 1 złożonej przez firmę Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER" ul. Łowińskiego 3, 31-752 Kraków, w związku z otrzymaną korespondencją firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk , ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków z dnia 17.05.2019r, dotyczącą zastrzeżeń do przedłożonej przez firmę Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER", ul. Łowińskiego 3, 31-752 Kraków dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego tj. przedłożonych referencji. W związku z otrzymaną korespondencją zwrócono się do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o ustosunkowanie się do niniejszych zastrzeżeń celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum