Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 30/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B zadanie z Budżetu Obywatelskiego edycja III – znak sprawy: 30/III/2019.

NZ.271.77.2019

21.05.2019

Dotyczy: Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B zadanie z Budżetu Obywatelskiego edycja III – znak sprawy: 30/III/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00 - 7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.23.31.62 - 2 (Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych)
45.00.00.00 -7 (Roboty budowlane)
45.23.31.40 - 2 (Roboty drogowe)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2019 r. z tym, że:
- wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 31.07.2019 r.
- wykonanie robót budowlanych do dnia 30.09.2019 r.

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę 438 000,00 zł brutto.
Oferta z najniższą ceną złożona przez PRODiM Oskar Niezabitowski 31-752 Kraków, ul. Blokowa 14 wynosiła 925.000,00 złotych brutto. Oferta przewyższa środki Zamawiającego.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum