Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:29/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i dobudowy oświetlenia przy ul. Tetmajera w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania p.n.: Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera - znak sprawy: 29/III/2019

________________________________________________________________________________

Kraków, 17.05.2019 r.

NZ.271.80.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.31.62.12-4 (Instalowanie świateł ruchu drogowego)
45.31.12.00-2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
45.31.61.10-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2019 r., w tym:
-opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 27.09.2019 r.,
-realizacja robót budowlanych do dnia 31.10.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1:
M.S.J. ELEKTROINSTAL s.c.
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30- 149 Kraków, ul. Balicka 100

Cena brutto: 52 500,00 zł. brutto w tym:
-za wykonanie dokumentacji projektowej 6 000,00 zł.,
-za wykonanie robót budowlanych 46 500,00 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji : 48 miesiące

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa zostanie zawarta w ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1

M.S.J. ELEKTROINSTAL s.c.
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30- 149 Kraków
ul. Balicka 100

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania : 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum