Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 25/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa toalety przy Al. Focha w ramach zadania „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa" - znak sprawy: 25/III/2019.

 Kraków, 16.05.2019 r.

NZ.271.79.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
45232410-9 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
45233140-2 (Roboty drogowe)
45314310-7 (Układanie kabli)
45112710-5 (Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych)
45215500-2 (Toalety publiczne)
45223800-4 (Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji)

Termin wykonania zamówienia: trzy miesiące od daty podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1.

Krzysztof Jędrszczyk
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Cena brutto: 183 326,62
Długość oferowanego okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie
wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

1) Oferta nr 1

Krzysztof Jędrszczyk
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Cena brutto: 60,00 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

2) Oferta nr 2

Zygmunt Włodarczyk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WŁOMEX"
ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków

Cena brutto: 56,74 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 96,74 punktów

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 ofert z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez
rozpatrywania 0.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum